CentOS 6.5 MySQL


Apache入れたらMySQL
CentOS 6.5 Apache

パッケージインストールって何も考えなくていいから癒される。

一応入ってないのを確認

yum list installed | grep mysql

バージョン等確認

yum list | grep mysql

インストールして設定

yum install --enablerepo=remi,epel mysql-server.x86_64
dir /etc/
vi /etc/my.cnf

MySQLタグ内でUTF8だけオンに

character-set-server = utf8

サービス起動と常駐

/etc/rc.d/init.d/mysqld start

chkconfig mysqld on

接続してパスワード設定と匿名削除

mysql -u root

select user,host,password from mysql.user;

set password for root@localhost=password('ぱすわーど');
set password for root@'127.0.0.1'=password('ぱすわーど');
set password for root@'::1'=password('ぱすわーど');

set password for root@ほすとめい=password('ぱすわーど');

select user,host,password from mysql.user;

delete from mysql.user where user='';

select user,host,password from mysql.user;
exit

パス付で再接続出来たら終了

カテゴリー: 開発環境 タグ: , パーマリンク